Bê tông và vữa

THỐNG KÊ

  • Khách đang online: 1
  • Truy cập hôm nay: 12
  • Lượt truy cập: 144590
  • Số trang xem: 160331
  • Tổng số danh mục: 17
  • Tổng số sản phẩm: 17

QUẢNG CÁO

Bạn đang ở: Trang chủ » TIN TỨC
TIN TỨC

THOÂNG BAÙO

(V/v: Thoâng tin maõ soá thueá vaø taøi khoaûn ngaân haøng)

TpHCM, ngaøy 27 thaùng 9 naêm 2011

Kính gôûi : Quyù Coâng ty

Tröôùc tieân, Coâng ty chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn söï hôïp taùc cuûa Quyù khaùch haøng.

Ñeå tieän cho vieäc thanh toaùn tieàn haøng, nay coâng ty chuùng toâi xin thoâng baùo ñeán Quyù khaùch haøng maõ soá thueá vaø thoâng tin soá taøi khoaûn ngaân haøng cuûa Coâng ty chuùng toâi nhö sau :

· Maõ soá thueá : 0 3 1 0 9 7 6 8 4 2

· Thoâng tin taøi khoaûn :

1- Taøi khoaûn soá : 0 3 8 1 0 0 0 3 4 0 9 0 3

Taïi Ngaân haøng : Vietcombank - chi nhaùnh Thuû Ñöùc - Tp.HCM

2- Taøi khoaûn soá : 1 1 9 7 2 5 2 8 9

Taïi Ngaân haøng : ACB - PGD Phöôùc Bình - Quaän 9 - Tp.HCM

Teân ñôn vò thuï höôûng : COÂNG TY TNHH GIAÛI PHAÙP SONA

Raát mong tieáp tuïc nhaän ñöôïc söï hôïp taùc töø Quyù khaùch haøng .

Traân troïng kính chaøo

VUI LOØNG TAÛI FILE ÑÍNH KEØM TAÏI ÑAÂY